VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Informace dle zákona č.106/1999 Sb. | Úvodní stránka

Seznam právních předpisů města a ostatních hlavních dokumentů města

Příloha č. 4 Pravidel města Nová Role pro zajištění svobodného přístupu k informacím.

 1. Platné a účinné obecně závazné vyhlášky města
  • 2/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
  • 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Nová Role
  • 6/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • 5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
  • 4/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nová Role
  • 3/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role a č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role
  • 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2012 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • 1/2014 Nařízení města o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
  • 2/2013 o vedení technické mapy obce
  • 1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006
  • 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
  • 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2010
  • 4/2005, ve znění OZV č. 1/2010 – úplné znění vyhlášky o místním poplatku ze psů
  • 1/2010 Změny OZV 4/2005 o místním poplatku ze psů, OZV 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a OZV 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • 4/2008 Změna OZV 2/2002 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany
  • 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
  • 2/2007 o stanovení okruhu vzdáleností okolo budov, kde nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů
  • 4/2006 Změna OZV 2/2005 o územním plánu města Nová Role
  • 3/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města
  • 4/2005 o místním poplatku ze psů
  • 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role
  • 4/2003 požární řád města
  • 2/2002 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 2. Nařízení rady města
  • 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
 3. Ostatní hlavní dokumenty města
  • Územní plán města Nová Role
  • Roční rozpočty města s výhledem do dalších let a související dokumenty o plánovaném hospodaření města
  • Usnesení zastupitelstva města
  • Usnesení rady města
  • Programové prohlášení rady města
  • Vnitřní předpisy města a jeho orgánů, zejména:
   • Jednací řád zastupitelstva města
   • Jednací řád Rady města
   • Organizační řád MěÚ
   • Pracovní řád MěÚ
   • Spisový a skartační řád
   • Kontrolní řád města
   • Knihovní řád
   • Volební řád pro volbu členů školské rady
   • Řád veřejného pohřebiště města
   • Pravidla pro zajištění svobodného přístupu k informacím
   • Pravidla pro vyřizování petic
   • Pravidla pro přípravu a schvalování rozpočtu města Nová Role a rozpočtových opatření ke schválenému rozpočtu města
   • Zásady pro zadávání veřejných zakázek městem
   • Pravidla města Nová Role realizace náhradní výsadby dřevin po jejich pokácení …
   • Pravidla pro postup při odchytu toulavých a opuštěných zvířat a pro zacházení s nimi
   • Pravidla pro umísťování občanů do sociálního zařízení města (DPS)
   • Plán prevence kriminality na období 2013 - 2015

Nová Role dne 24. 4. 2006