VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Rozpočet na rok 2006

Komentář k rozpočtu na rok 2006

Zastupitelstvo města Nová Role schválilo na svém 21. zasedání konaném dne 16. 1. 2006 bodem usnesení č. 21/04 rozpočet města Nová Role pro rok 2006. Původní návrh rozpočtu byl vyvěšen od 20. 12. 2005 do 6. 1. 2006 na úřední desce města k připomínkování občanům. Žádné připomínky od občanů nedošl

y.

Celkové příjmy jsou navrženy v částce Kč 45.786 tis., celkové výdaje pak Kč 67.810 tis. Financování schodku rozpočtu je navrženo plánovaným přebytkem z roku 2005 v částce Kč 17.724 tis. a úvěrem Kč 5 mil., který by měl být použit na investiční akci doprava v klidu I. etapa a použit až v případě vyčerpání vlastních zdrojů města. Rada města zároveň navrhuje použití Fondu oprav a rozvoje bydlení města na opravu teplovodních rozvodů při akci doprava v klidu I. etapa v celé jeho výši tj. Kč 2.530 tis.

Současně se počítá se započetím splácení úvěru ihned v roce 2006 v částce Kč 700 tis. Navýšený přebytek vznikl neuskutečněním plánovaných investičních akcí v roce 2005, dále částku Kč 1 mil. představují zálohy od firem na zadávací dokumentaci IA doprava v klidu I. etapa a částku Kč 1.663 tis. zaslal FÚ 22. 12. 2005.

Položky za zadávací dokumentace budou v průběhu roku 2006 vráceny zpět, o tuto částku jsou povýšeny ostatní věcné výdaje za obec.

V příjmové kapitole byly navrženy částky pro jednotlivé druhy daní, částky za pronájem jsou navrženy dle uzavřených nájemních smluv.

V kapitálových příjmech se počítá s prodejem pozemků v Jimlíkově a v Mezirolí, budovy č. p. 200-201, dále pak s prodejem pěti bytových jednotek a splátkami za budovu č. p. 235.

Částky na přijaté neinvestiční dotace ze SR na činnost úřadu jsou již pro rok 2006 potvrzeny Krajským úřadem.

Do výdajových položek běžného rozpočtu byly jednotlivé částky již upraveny RMě dle předložených požadavků jejich žadateli.

Školským zařízením byly jimi navržené požadavky ponechány ve stejné výši, ponížen byl požadavek knihovny o Kč 104 tis. na ostatní věcné výdaje. Dále pak byl ponížen požadavek SDH Nová Role o Kč 16,5 tis. a SDH Mezirolí o Kč 5 tis.

Neziskovým organizacím jsou v návrhu jejich požadavky pokráceny. V položce kultura-obchod, služby je nově navržen výdaj na provoz SMS Infokanálu v částce Kč 48 tis. O tyto výdaje bude ponížena údržba na místním rozhlasu, neboť tento se již nebude používat.

Výdaje na zastupitelstvo a osobní výdaje úřad jsou navýšeny o avizované zákonné zvýšení platů.

V kapitálovém rozpočtu - investiční akce – rozvoj obce je navržena celková částka Kč 26 mil, jsou zde navrženy akce dle jednání členů zastupitelstva města, rezervu na PD a jiné akce tvoří částka Kč 4 mil. Dále je v kapitálovém rozpočtu navrženo Kč 500 tis. na osazení nových termoventilů v MŠ NR a na vybudování nových soc. zařízení pro děti na 2. pavilónu dle požadavků EU.

Pro ZŠ NR je vyčleněna částka Kč 2 mil. na opravu sociálních zařízení a šaten.

V kapitálovém rozpočtu se též počítá s částkou Kč 200 tis. na opravu budovy č. p. 239 (oprava fasády, nátěr oken a gar. vrat). Navržena je také částka na opravu budovy předávací stanice tepla – výměník v Tovární ul. č.p. 1 v částce Kč 400 tis. (oprava střechy, fasády, atiky).

Na budovu úřadu je navržena pouze částka Kč 80 tis. na povinnou výměnu termoventilů. SDH Nová Role byla RMě zamítnuta částka Kč 100 tis. na výměnu oken.

Dle doporučených směrnic se lesní hospodářství povede od 1. 1. 2006 jako vedlejší hospodářská činnost města, proto již není lesní hospodářství uváděno v rozpočtu a projeví se až v příjmové části rozpočtu v roce 2007 ziskem za rok 2006.

V Nové Roli dne 16. 1. 2006.

Vyhotovila: Kateřina Černá – vedoucí EO, v.r.