VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Rozpočet na rok 2005

I. Příjmy

 1. Daňové příjmy
  • jednotlivé rozvržení daňových příjmů dle typu daně je stanoveno podle zákona o rozpočtovém určení daní a propočteno dle údajů z Krajského úřadu
  • ostatní daňové příjmy tvoří zákonem dané poplatky za likvidaci odpadu, dolovou činnost, výherní hrací automaty, správní poplatky a další
 2. Nedaňové příjmy
  • tvoří příjmy za těžbu a prodej dřeva z městských lesů
  • příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku obce
  • příjmy za event. prodej neinv. majetku, přijaté dary
  • přefakturace za třídění odpadu, energie v pronajatých nemovitostech
  • neinvestiční výdaje na žáka od jiných obcí
  • poplatky za vyhotovení kupních smluv, pokuty, soudní náklady
 3. Kapitálové příjmy
  • předpokládá se opět i v letošním roce prodej pozemků, uvolněných bytů a realizace prodeje nebytových nemovitostí č. p. 235 a 238
 4. Přijaté dotace a převody finančních prostředků
  • zahrnují neinvestiční dotace od Krajského úřadu na školství, sociální dávky, správní a stavební úřad
  • dále pak převody nájemného od městské společnosti Norobyt, s. r. o. a poplatky ze hřbitova od Technické služby spol. s r. o.

II. Výdaje

 1. Rozvoj obce
  • celkem navržená částka Kč 15, 5 mil., z toho vyčleněny Kč 2 mil. jako rezerva na projekty a neplánované akce
  • plánuje se dokončení inž. sítí U Plynárny, obnova střechy v mateřské škole v Nové Roli, poskytnutí příspěvku Vodohospodářskému sdružení Západní Čechy na kanalizaci v Mezirolí, úprava návsi v Jimlíkově
  • hlavní akcí by měla být realizace I. části dopravní propustnosti města v Nové Roli v ulicích Svobodova, Husova, 1. Máje a Krátká, je navrženo rozšíření parkovacích míst tzv. šikmé stání. Na tuto akci je navržen úvěr v částce Kč 5 mil.
 2. Školství
  • zahrnuje příspěvek obce na neinvestiční výdaje obou základních škol (nově dle školského zákona od 1. 1. 2005 zrušena Zvláštní škola) a obou mateřských škol
  • od 1. 7. 2005 se počítá s převzetím Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy od Krajského úřadu pod obec, nově jsou zde kalkulovány výdaje na II. pololetí pro tato zařízení
 3. Kultura
  • plánují se výdaje na provoz a činnost knihovny v Nové Roli, v Mezirolí a v Domě s pečovatelskou službou, poskytnutí příspěvků na činnost neziskovým zájmovým organizacím, výdaje na vydávání Novorolského zpravodaje
  • výdaje na kulturní akce města (setkání se seniory, Novorolská Walcha, Michalská pouť, stavění a kácení Májky)
  • tato položka zahrnuje i výdaje obce na energie a další nezbytně nutné výdaje v Kulturním domě a v kině
 4. Místní hospodářství
  • představuje výdaje na svoz a likvidaci odpadu a zajištění činnosti skládky
  • údržbu a drobnou opravu místních komunikací, údržbu veřejné zeleně a hřbitova
  • výdaje na veřejné osvětlení, místní rozhlas a vysílání místní kabelové televize
  • výdaje na údržbu a obnovu městských lesů
  • výdaje za městské byty, zejména odvody do fondu oprav, poplatky za správu, nutné opravy bytů a nebytových prostor
  • opravy tepelného zařízení
  • odvod do fondu přivaděče Vřesová
 5. Vnitřní správa
  • tvoří výdaje na zastupitelstvo
  • ostatní věcné výdaje obce jako např. daně za obec, soudní náklady, znalecké posudky, pojištění, příspěvky do sdružení obcí
  • výdaje na Sdružení dobrovolných hasičů v Nové Roli a v Mezirolí
  • výdaje na zaměstnance úřadu a činnost úřadu

Celkové příjmy jsou navrženy v částce Kč 39 mil., celkové výdaje pak v částce Kč 50,7 mil.

Schodek rozpočtu v Kč 11,7 mil. je pokryt sumou Kč 7,3 mil. převodem z vlastních fondů a přebytkem z roku 2004 a v částce Kč 5 mil. je navrženo čerpání úvěru na rozvoj obce od vybraného peněžního ústavu. Tento úvěr by byl současně v hodnotě Kč 0,6 mil. roce 2005 splacen. Předpokládaná doba splatnosti úvěru je 5 let.

V Nové Roli dne 13. 1. 2005

Václav Heřman, starosta města