VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Informace dle zákona č.106/1999 Sb. | Úvodní stránka

Přehled nejdůležitějších předpisů

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

Znění všech níže uvedených zákonů a nařízení vlády si můžete vyhledat na Portálu veřejné správy.

Přehled nejdůležitějších zákonů a nařízení vlády
Zákon č. (Nařízení vlády č.) Název
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
183/2006 Sb. stavební zákon
133/1985 Sb. o požární ochraně
84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
251/2016 Sb. o některých přestupcích
565/1990 Sb. o místních poplatcích
563/1991 Sb. o účetnictví
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
280/2009 Sb. daňový řád
634/2004 Sb. o správních poplatcích
1/1993 Sb. Ústava ČR
2/1993 Sb. usn. ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
328/1999 Sb. o občanských průkazech
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samospráv
301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek