VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Informace dle zákona č.106/1999 Sb. | Úvodní stránka

Pravidla zajištění svobodného přístupu k informacím

Starosta města Nová Role vydává na základě § 103 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tato “Pravidla zajištění svobodného přístupu k informacím” (dále jen pravidla).

1.
Úvod

Pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona číslo č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Městského úřadu v Nové Roli (dále jen MěÚ), resp. města Nová Role a jeho orgánů samosprávy.

2.
Zveřejňování informací

Město Nová Role a jeho orgány samosprávy (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno poskytovat a zveřejňovat informace, a to způsobem a v rozsahu dle § 5 zákona.

Město zveřejňuje též další informace, a to:

 • ve formě a obsahu v souladu s platnými právními předpisy (např. zveřejňování záměrů obcí dle § 39 zákona o obcích), na základě kterých je dána povinnost zveřejnění na úřední desce obecního úřadu. Za způsob, obsah a formu zveřejňování a poskytování informací jsou odpovědní vedoucí funkcionáři města a jednotliví zaměstnanci města zařazení do MěÚ v souladu se zákonem o obcích a dle jejich kompetencí vymezených též organizačním řádem MěÚ a jejich pracovními náplněmi
 • ostatní informace dle vlastních požadavků a potřeby města (např. informace občanům o významných kulturních a společenských akcích ve městě) na základě úkolů zadaných vedoucími funkcionáři města a usneseními orgánů města, a to vždy s dodržováním zákonných podmínek poskytování informací omezujících – např. k ochraně osobních údajů, utajovaných skutečností, obchodního tajemství, důvěrnosti majetkových poměrů a některých dalších údajů

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

 1. na úřední desce MěÚ
 2. prostřednictvím elektronických stránek města www.novarole.cz (internet)
 3. na všeobecně přístupných místech ve vlastní budově MěÚ (nástěnky a informační tabule)
 4. na podatelně MěÚ, která je zároveň centrálním místem poskytování informací
 5. ostatními způsoby dle rozhodnutí města (např. v Novorolském zpravodaji – tiskovka města, v kabelové televizi města, informační centrum města, apod.)

3.
Registry města

Na MěÚ jsou vedeny a spravovány registry na úseku matriční agendy a evidence obyvatel, při správě místních poplatků, v rámci mzdové a personální agendy a další evidence nezbytné při správě obce dle příslušných právních předpisů. Tyto registry nejsou každému přístupné a proto se na ně nevztahuje povinnost jejich zveřejnění.

4.
Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace (§ 3, odst. 6 zákona) nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány v nezbytné míře při poskytování informací na základě žádosti.

5.
Základní povinnosti a postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci města v rámci své působnosti dané Organizačním řádem MěÚ v Nové Roli. Písemně podané žádosti se vyřizují postupem dle § 14 zákona. Evidence těchto žádostí je centrálně vedena na podatelně MěÚ, jejich vyřizování zajišťují příslušní volení funkcionáři města, orgány města a vedoucí zaměstnanci MěÚ na svěřeném úseku jejich činnosti a jejich kompetencí.

6.
Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádostí (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví odpovědná osoba za poskytnutí informace dle sazebníku úhrad takto:

 • v případě realizace mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací (zejména informace ucelených agend vedených na MěÚ či rozsáhlých agend v součinnosti s dalšími příslušnými orgány veřejné správy) ve výši stanovené v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které tuto problematiku upravuje.
 • stanovená sazba za kopírování dokumentů na MěÚ
  Sazebník úhrad za poskytování informací
  4,00 Kč
  5,00 Kč
  8,00 Kč
  10,00 Kč

7.
Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z vedené evidence tajemník MěÚ a předloží starostovi města k potvrzení tak, aby mohla být zveřejněna vždy nejpozději do 1. března následujícího roku.

8.
Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel s dozorem nad nezbytnou aktualizací příloh těchto pravidel správním odborem MěÚ zajišťuje tajemník MěÚ. Informace dle § 5 zákona, odst. 1 a 2 se zveřejňují ve stanovené struktuře s názvy jednotlivých souborů, jejichž aktuální znění k datu vydání těchto pravidel jsou uvedená v příloze těchto pravidel, takto:

 1. Informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 2. Opravné prostředky a vyřizování záležitostí občanů
 3. Přehled nejdůležitějších předpisů ve vztahu k městu
 4. Seznam právních předpisů města a ostatních hlavních dokumentů města

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25. 4. 2006.

V Nové Roli dne 24. 4. 2006

Václav Heřman, v.r., starosta města