VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Výše na Informace dle zákona č.106/1999 Sb. | Úvodní stránka

Opravné prostředky a vyřizování záležitostí občanů

Příloha č. 2 Pravidel města Nová Role pro zajištění svobodného přístupu k informacím.

 1. Odvolání

  Proti rozhodnutí orgánů města Nová Role o právech a povinnostech osob lze podat odvolání prostřednictvím podatelny MěÚ Nová Role. Odvolání jako řádný opravný prostředek se podává ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup (např. zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon) nebo v případě jiné samostatné ucelené úpravy řízení (např. zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád).

  Obecně stanovená lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí v souladu se správním řádem.

  Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u příslušného správního orgánu, který rozhodnutí vydal a lze jej v písemné formě podat:

  • poštou na adresu Městský úřad Nová Role, chodovská 236, 362 25 Nová Role,
  • osobně na podatelně Městského úřadu Nová Role, kde lze též odvolání učinit ústně do protokolu.
 2. Soudní přezkoumání

  Došlo-li pravomocným rozhodnutím či jiným zásahem orgánů města k porušení práv fyzické či právnické osoby či ústavně zaručených práv a svobod, lze podat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 3. Vyřizování ostatních záležitostí občanů

  Při vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů postupují orgány obce, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, zejména v souladu se zákonem o obcích a se správním řádem. Obecně platné příslušné lhůty k projednání resp. vyřízení záležitostí občanů činí:

  • dle zákona o obcích nejdéle 60 dnů, jde-li o věci v působnosti zastupitelstva města 90 dnů
  • dle správního řádu nejdéle 30 dnů na zahájení řízení z moci úřední od obdržení podnětu a 30 dnů u všech řízení od jejich zahájení na vydání rozhodnutí ve věci samé.

  Tyto lhůty se dále prodlužují či se může na nezbytně nutnou dobu přerušit jejich běh za dalších podmínek stanovených zákonem.

Nová Role dne 24. 4. 2006