VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Příloha č. 1 Pravidel města Nová Role pro zajištění svobodného přístupu k informacím.

Informace dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zde jsou informace o městě Nová Role povinně zveřejněné na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Formát odpovídá standardu ISVS.

Informace o městě Nová Role zveřejněné na základě zákona č. 106/1999 Sb. (dle standardu ISVS)
Úplný oficiální název Město Nová Role
Sídlo Městský úřad Nová Role (dále též MěÚ)
Důvod a způsob založení Právním základem současného postavení Města Nová Role je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Město Nová Role je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Město Nová Role má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Město Nová Role vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
Organizační struktura Organizační řád MěÚ Nová Role (včetně Organizačního schématu MěÚ)
Kontaktní informace Adresa úřadovny pro osobní návštěvu (adresa úřadu)
Chodovská 236, 362 25 Nová Role
Telefon / fax
+420 353 176 311 / +420 353 951 778
E-mail / www
epodatelna@novarole.cz / http://www.novarole.cz
ID datové schránky
y24bcev
Provozní doba
Úřední hodiny
Pondělí, středa
8.00—11.45 a 12.15—17.00
Pátek
8.00—11.45 a 12.15—14.00
Pokladní hodiny
Pondělí, středa
7.30—11.45 a 12.15—17.00
Úterý
7.30—11.45
Čtvrtek, pátek
7.30—11.45 a 12.15—14.00
Pracovní doba zaměstnanců úřadu
Pondělí, středa
7.00—11.45 a 12.15—17.00
Úterý, čtvrtek, pátek
7.00—11.45 a 12.15—14.30
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s., Karlovy Vary
Č. účtu: 262359697/0300 (příjmový účet města)
00254819
DIČ CZ00254819
Příslušné informace lze získat
 • osobně na podatelně MěÚ
 • elektronicky pomocí elektronické podatelny
 • poštou na adresu MěÚ (viz Adresa úřadu)
Podat žádost či stížnost,
předložit návrh, podnět
či jiné dožádání
anebo obdržet rozhodnutí
o právech a povinnostech
osob lze:
 • poštou na adresu Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role
 • osobně v podatelně Městského úřadu Nová Role, Chodovská 236, ve všední dny
  • Pondělí, středa: 7.30—11.45 a 12.15—17.00
  • Úterý, středa, pátek: 7.00—11.45 a 12.15—14.30
 • elektronicky pomocí elektronické podatelny s použitím uznávaného elektronického podpisu v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • prostřednictvím Informačního systému datových schránek
 • Seznam předpisů, dle kterých je možno vůči městu a jeho orgánům činit právní úkony v elektronické podobě:
  zák. č. 500/2004 Sb., 106/1999 Sb., 123/1998 Sb.
Opravné prostředky
proti rozhodnutí orgánů obce a další postup při vyřizování záležitostí občanů
Opravné prostředky a vyřizování záležitostí občanů
Formuláře Formuláře, vzory
Návody pro řešení
životních situací
Nejdůležitější předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů
Rozpočet Rozpočet na rok 2018
Sazebník úhrad
za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Seznam organizací
městem zřízených
či rozpočtově vázaných
Organizace městem zřízené či rozpočtově vázané
Obchodní organizace se 100% účastí města
Organizační složky města