VAROVÁNÍ

Vstupujete na starou verzi stránek města Nová Role. Web není od července 2018 aktualizován a veškeré zde uveřejněné informace již nemusí odpovídat skutečnosti!

OLD

Informační portál města Nová Role

mapa stránek
Úvodní stránka

Elektronická podatelna a ISDS

S Městským úřadem v Nové Roli je v současné době možno elektronicky komunikovat formou e-mailu prostřednictvím elektronické podatelny, či od roku 2009 nově pomocí informačního systému datových schránek.

Všichni úředníci Městského úřadu v Nové Roli disponují zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu od firem Postsignum či ICA a jsou způsobilí k jeho použití v elektronické komunikaci.

Technické parametry datových zpráv přijímaných elektronickou podatelnou:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, txt, doc nebo rtf. V případě pochybností vzneste dotaz informatikovi úřadu, který Vám sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Maximální celková velikost zprávy (včetně příloh) je 10MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na USB flash discích, přenosných USB médiích, dále na CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD-RW, DVD-DL, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz informatikovi úřadu, který Vám sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení

V případě obdržení nevyžádaných obchodních a reklamních sdělení tzv. SPAM systém automaticky provádí blokaci těchto zpráv a mailová adresa odesílatele je automaticky zařazena do seznamu blokovaných odesílatelů, tzv. blacklistu. V tomto případě se odesílatel vystavuje nebezpečí, že jeho další zprávy již nebudou systémem akceptovány a budou vyhodnoceny jako nežádoucí.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu epodatelna@novarole.cz, případně na poštovní adresu Městského úřadu Nová Role.
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem ( § 37 odst. 4),
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání může být v těchto případech učiněno prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu epodatelna@novarole.cz.
 • musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2, zejména identifikaci toho, kdo podání činní, tedy v případě
  • fyzických osob: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování;
  • fyzických osob, kdy podání souvisí s její podnikatelskou činností: jméno, příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo k podnikání, případně jinou adresu pro doručování;
  • právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování.
 • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, to je uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.

Postup úřadu při doručování elektronickou cestou podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád (§ 69 odst. 3, § 19 odst. 8):

Účastník řízení může požádat o doručení dokumentu elektronickou cestou. V tomto případě musí uvést elektronickou adresu, na kterou požaduje tento dokument doručit. Aby úřad mohl prohlásit tento dokument za doručený je nutné, aby adresát potvrdil převzetí dokumentu zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Nepotvrdí–li adresát převzetí dokumentu nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí úřad dokument, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Potvrzení o doručení dokumentů zasílaných na elektronickou adresu musí být zasláno na adresu elektronické podatelny epodatelna@novarole.cz.

Podání podle zákona č. 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem ( § 21 odst. 3),
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že je do 3 dnů opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Podání může být v těchto případech učiněno prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu epodatelna@novarole.cz.
 • musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 21 odst. 6
 • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 21 odst. 4, to je uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.

Postup úřadu při doručování elektronickou cestou podle zákona č. 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků (§ 17a):

Adresátovi dokumentů správce daně, který ve svém podání uvede jako adresu, na kterou mu mají být doručovány dokumenty správce daně, elektronickou adresu kromě své adresy pro doručování poštou, může dokumenty správce daně, které se vztahují k tomuto podání, doručovat elektronicky na adresátem uvedenou elektronickou adresu. (§ 17a)

Informační systém datových schránek (ISDS)

Od 1. 7. 2009 vstoupil v platnost zákon 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů který je legislativním základem pro Informační systém datových schránek, novou formu zabezpečené komunikace mezi orgány veřejné moci, právnickými a fyzickými osobami.
ID datové schránky Městského úřadu v Nové Roli je: y24bcev

Veškeré potřebné informace k systému ISDS získáte na stránkách věnovaných problematice datových schránek.

Základní informace pro použití ISDS získáte na stránkách portálu ISDS.